Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Ime zavoda:                           ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO

Sedež zavoda:                        CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132 C

Telefon.:                                07 4880200

Fax.:                                     07 49 22 037 ali 07 4880228

Matična številka:                     5054575000

Transakcijski račun:                SI5601100-6000031354

Davčna številka:                     89128028

Reg. štev. pri ZZZS:                5019013159

El.naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Internetna stran: www-zd-krsko.si

 

 

Naziv organa, ki je izdal katalog: ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO

Katalog informacij javnega značaja je sprejel: Tatjana Fabjančič Pavlič, direktorica

Datum prve objave kataloga: 19.6.2006.

Datum zadnje spremembe kataloga: 28.10.2016

Dostopnost kataloga:

  • elektronska oblika: http://www.zd-krsko.si/zd-krsko
  • fizična oblika: v tajništvu na sedežu zavoda, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško, od 8. do 14. ure.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

 

a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 http://www.zd-krsko.si/informacije/enote

 ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO - Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško, tel.: 074880200, el. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Uprava:

 

Direktorica

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž.rtg., mag. ekon. in posl. ved.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

tel.: 07/4880202 

Strkovni vodja zavoda

Janja Zorko Kurinčič, dr.med., spec.spl. med.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

tel.: 07/4880202

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego 

Barbara Lackovič, dipl. m. s., mag. zdr. soc. managementa 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

tel.: 07/4880206 

Finančno računovodska služba 

Mojca Škoberne, dipl. ekonomist 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

tel.: 07/4880208 

 

Notranje organizacijske enote:

 

SPLOŠNA - DRUŽINSKA MEDICINA

Splošna ambulanta: Jasmina Jagić, dr. med., tel.: 074880234

Splošna ambulanta: Janja Ojsteršek, dr. med., spec. druž. med., tel.: 074880230

Vodja splošne službe: Jasmina Jagić, dr. med., tel.: 074880234
 

 

OTROŠKO IN MLADINSKO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Otroški dispanzer: Marjana Volarič, dr.med., spec.ped., tel.: 074880236

Šolski dispanzer: Kristina Lovšin Salmič, dr.med., spec. ped., tel.: 074880240

Razvojna ambulanta: Snežana Ladika Žvar, dr.med., spec. ped., tel.: 074880252

Vodja pediatrije: Marjana Volarič, dr.med., spec.ped., tel.: 074880236

 

MDPŠ

Medicina dela prometa in športa: Davida Lovšin Jagrič, dr.med., spec. spl.med., spec. MDPŠ., tel.: 074880257

 

KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Klinična psihologija: Alenka Kunej, spec. klin. psih., tel.: 074880258

Posvetovalnica za starše in otroke: Marjetka Bratkovič, spec. klin. psih., tel.: 074880254

Mentalno higienski dispanzer: Marjetka Bratkovič, spec. klin. psih., tel.; 074880254

 

SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

Pulmologija: Maja Vrančič, dr. med., spec. internist, tel.: 074880247

Psihiatrija: Bojana Bah, dr. med., spec. psihiatrije, tel.: 074880245

Diabetologija: Vanda Zorko, dr. med., spec. internist, tel.: 074880277

Ultrazvok in RTG: Irena Žnideršič, spec. radiologije, tel.: 074880200

 

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Zobozdravstvo odrasli: Darko Skok, dr. dent. med., tel.: 074880261

Zobozdravstvo odrasli: Mateja Zidarič, dr. dent. med., tel.: 074880263

Zobozdravstvo odrasli: Tina Binter, dr. dent. med., tel.: 074880265

Ortodontija: Damijan Blatnik, dr. dent. med., spec. zobne in čeljustne ortopedije, tel.: 074880260

Parodontologija: Matevž Janc, dr.dent.med., spec. parodontologije, tel.: 074880267 

Vodja zobozdravstva: Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med., tel.: 074881436

 

NMP

Nujna medicinska pomoč:

Vodja NMP: Milko Zrnić, dr. med., spec. druž.  in urg. med., tel.: 074880223

 

SERVISNE DEJAVNOSTI

Laboratorij: Tatjana Medvešek,  dipl. inž. lab. biomedicine, tel.: 074880249 

Fizioterapija tel.: 074880259 

Rentgen: tel.: 074880248

Patronaža: Mojca Kink, viš. med. sestra, tel.: 074880273 

Zobotehnika, tel.: 074880266

 

ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Zdravstvena vzgoja: Romana Miklič, dipl. med. sestra, Vlasta Curhalek, dipl.med. sestra tel.: 074880269 

Zobozdravstvena vzgoja: tel.: Damjana Grubar, dipl. med. sestra 074880268

   

ZDRAVSTVENA POSTAJA SENOVO, Bohorska c. 2, 8281 Senovo, tel.: 074881446.

: Janja Zorko Kurinčič, dr. med., spec. spl. med., tel.: 074881433, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

SPLOŠNA - DRUŽINSKA MEDICNA

Splošna ambulanta: Janja Zorko Kurinčič, dr. med., spec. spl. med., tel.: 074881444

Splošna ambulanta: Stanka Brilej Kokotec, dr. med., spec. spl. med., tel.: 074881435

Splošna ambulanta: Eva Medvešček, dr. med., spec. druž. med., tel.: 074881440

 ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Zobozdravstvo odrasli: Davor Spudić, dr. dent. med., tel.: 074881430

Zobozdravstvo odrasli: Irma Melkay Sotošek, dr. dent. med., tel.: 074881443

Zobozdravstvo otroci: Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med., tel.: 074881436

Zobotehnika: tel.: 074881431

Vodja zobozdravstva: Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med., tel.: 074881436 

 SERVISI

Laboratorij: tel.: 074881438

Patronaža: tel.: 074881447

  

ZDRAVSTVENA POSTAJA KOSTANJEVICA, Ljubljanska cesta 16, 8311 Kostanjevica na Krki, tel.: 074988320.

: Branka Cepić, dr. med., spec. internist, spec. druž.med. tel.: 074988322, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Splošna ambulanta: Branka Cepić, dr. med., spec. int., spec. druž. med., tel.: 074988320

Zobozdravstvo odrasli: Ivanka Delak, dr. dent. med., tel.: 074988325

 

SERVISI

Laboratorij: tel.: 074988329

Patronaža: tel.: 074988327

 

AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE RAKA, Raka 36, 8274 Raka, tel.: 074975074.

AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE V DSO, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško, tel.: 074881869.

AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE V NEK, Vrbina 12, 8270 Krško, tel.: 074802448.

OTROŠKA ZOBNA AMBULANTA V OŠ BRESTANICA, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica.

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg., mag. ekon. in posl. ved, direktorica, CKŽ 132c, 8270 Krško, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , tel.: 07/4880202.

 

c) Povezava na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije v delu, ki se nanaša na delovno področje organa, organi lokalnih skupnosti, lokalni register predpisov.

 

Državni predpisi: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_podrocje/kazalo_10_4_0_0.html 

 

Predpisi EU: http://eur-lex.europa.eu/sl/legis/latest/chap1530.htm

 

Ministrstvo za zdravje RS: http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/ 

 

Povezava na portal lokalnih skupnosti:

Občina Krško

Občina Kostanjevica na Krki

 

d) Seznami predlogov predpisov

 

Povezava na državne registre predpisov:

Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS

  

e) Seznam strateških in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa, s katerimi organ razpolaga, urejenih po vsebinskih sklopih

 

Dokumenti, ki vsebujejo informacije javnega značaja

-  Odlok o ustanovitvi oziroma javnega zavoda Zdravstveni dom Krško Ur. l. RS, št. 78/2012, - http://www.uradni-list.si/1/content?id=105250

Odlok o sprmembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Krško: http://www.krsko.si/uploads/seje/676/Zdrav%20dom%20KK%20UstA%20-%20spr%2001.pdf

Statut ZD Krško

 

Poročila in analize z delovnega področja organa so dostopne na internetni strani www.zd-krsko.si:

Letna poročila:

-         Letno porocilo 2015

-         Letno poročilo 2014

-         Letno poročilo 2013

-         Letno poročilo 2012 

˗        Letno poročilo 2011

˗        Letno poročilo 2010

-        Letno poročilo 2009

 

Finančna poročila:

-        Finančni načrt za leto 2015

-        Finančni načrt za leto 2014

-        Finančni načrt za leto 2013 

-        Finančni načrt za leto 2012

˗        Finančni načrt za leto 2011

˗        Finančni načrt za leto 2010

˗        Finančni načrt za leto 2009

-        Finančni načrt za leto 2009 - rebalans 

 

f) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 

Zavod zagotavlja svojim uporabnikom naslednje zakonodajne postopke:

Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja.

Postopki na podlagi ZVOP-1.

Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah.

 

 g) Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

 

1. Ime evidence:

Evidenca o zaposlenih delavcih

Normativna podlaga:

13. členZakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ 

Opis in pogoji dostopa do evidence:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ 

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ 

2. Ime evidence:

Evidenca o stroških dela

Normativna podlaga:

16. členZakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ 

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ 

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ 

3. Ime evidence:

Evidenca o izrabi delovnega časa

Normativna podlaga:

18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ 

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ 

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ 

4. Ime evidence:

Evidenca osnovne medicinske dokumentacije

Normativna podlaga:

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ 

5. Ime evidence:

Evidenca preventivnega zdravstva delavcev, udeležencev v prometu in športu

Normativna podlaga:

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ in z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

6. Ime evidence:

Evidenca patronažne zdravstvene nege

Normativna podlaga:

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ in zZakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ in z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

7. Ime evidence:

Evidenca opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus usposobljenosti

Normativna podlaga:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/, Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz-UPB1/ in Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

8. Ime evidence:

Evidenca zdravstvenih pregledov delavcev

Normativna podlaga:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ in Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ in z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

9. Ime evidence:

Evidenca čakalnih seznamov

Normativna podlaga:

Zakon o pacientovih pravicah /ZPacP/ in Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o pacientovih pravicah /ZPacP/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o pacientovih pravicah /ZPacP/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

10. Ime evidence:

Evidenca zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic

Normativna podlaga:

Zakon o pacientovih pravicah /ZPacP/ in Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o pacientovih pravicah /ZPacP/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o pacientovih pravicah /ZPacP/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

11. Ime evidence:

Evidenca razporejenih na delovno dolžnost s področja obrambe, zaščite in varnosti

Normativna podlaga:

Zakon o obrambi /ZObr-UPB1/, Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov, Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o obrambi /ZObr-UPB1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o obrambi /ZObr-UPB1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ 

  

h) seznam drugih informatiziranih zbirk in podatkov

 

1. Ime informatizirane zbirke:

Zdravstveni informacijski sistem Promedica

Dostop do evidence:

zbirka je dostopna pooblaščenim osebam. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

Namen zbirke:

administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.  Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. 

2. Ime informatizirane zbirke:

Informacijski sistem v laboratoriju - Labis

Dostop do evidence:

zbirka je dostopna pooblaščenim osebam. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Namen zbirke:

spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav. Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. 

3. Ime informatizirane zbirke:

Informacijski sistem v računovodstvu in financah - Propis

Dostop do zbirke:

zbirka je dostopna pooblaščenim osebam. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

Namen zbirke:

spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti. Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov.

  

i) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

 

˗      Ordinacijski časi in čakalne dobe

       http://www.zzzs.si/zzzs/pao/izvajalci.nsf/KrovniIzv?OpenView&RestrictToCategory=10012311&OE=KK&tip=2&Count=700 

 

-      Postopek oddaje javnih naročil

        http://www.enarocanje.si/pregledobjav.asp; http://www.zd-krsko.si/javna-narocila

 

˗      Reševanje pritožb uporabnikov

       Zakon o pacientovih pravicah zastopnik pacientovih pravic obvestilo.pdfZahteva  za prvo obravnavo.doc 

 

˗      Požarni red  

 

 3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje.

Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

 

3.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite osebno na sedežu zavoda, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

 

3.2. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:

˗        na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.

˗        po pošti na naslov Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).

˗        po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.

 

3.3. Dostop za ljudi s posebnimi potrebami

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: V zgradbi so dvigala, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

  

3.4. Delni dostop

Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.

 

4. STROŠKOVNIK

 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

 

Stroškovnik posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja MJU 8.11.2012.pdf

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

˗          Seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.

˗          Ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev.

˗          Čakalne dobe.

˗          Naročanje in informacije o čakalnih vrstah.

˗          Cene storitev v samoplačniški ambulanti oz. za nadstandardne materiale in storitve.

˗          Kako se vključiti v učne delavnice programirane zdravstvene vzgoje in komu so namenjene?

 

Tatjana Fabjančič Pavlič

inž. rtg., mag. ekon. in poslovnih ved

direktorica