Kdaj obiskati NMP? KDAJ_OBISKATI_NMP_1.pdf

Urgenca Krško: 07/48-80-214 ali 112.

Ko kličete povejte:

telefon

  • KDO kliče
  • KAJ se je zgodilo
  • KJE se je zgodilo
  • KDAJ se je zgodilo
  • KOLIKO je ponesrečencev
  • kakšne so POŠKODBE
  • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi...)
  • kakšno POMOČ potrebujete.

 

 

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči Zdravstveni dom Krško nujno medicinsko pomoč izvaja:

 

-24 ur dnevno vse dni v letu, dve mobilni ekip nujnega reševalnega vozila in zdravnik, ki posredujejo na terenu v primeru nujnih življenje ogrožajočih stanj.

 

-V primeru dveh sočasnih intervenc ekip  ZARADI REŠEVANJA ŽIVLJENJ na terenu se lahko zgodi, da  sta krajši čas odsotni obe ekipi  njunega reševalnega vozila in zdravnik.

 

-O odsotnosti ekip je obveščen dispečer Centra za obveščanje na tel. št. 112, ki bo paciente v nujnih primerih usmeril v najbližjo ustrezno ustanovo, urgentni center ali organiziral prihod ekipe NMP na mesto dogodka.

 

Obravnava oseb, ki niso življenjsko ogrožene:

 

-Ob sobotah, nedeljah in praznikih je v ZD Krško organizirana dežurna ambulanta od 8.00 do 13.00 ure z namenom obravnave nenadno obolelih oseb, ki niso življenjsko ogrožene. 

 


 

Vodja službe NMP: Milko Zrnić, dr.med.,spec.spl. in urg. med.

Namestnica vodje: Jasmina Jagić,dr.med.

Vodja zdr. tehnikov NMP: Matej Kotnik, zdr. tehnik, NPK reševalec

 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ REŠEVALNA POSTAJA 07 488 02 14
URGENCA 07 488 02 14
URGENTNI ZDRAVNIK 07 488 02 32

 

 

 

PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO NUJNE MEDICINSKE POMOČI, NUJNEGA ZDRAVLJENJA IN NEODLOŽLJIVIH ZDRAVSTVENIH STORITEV


103. člen

(1) Nujna medicinska pomoč iz 12. alinee prve točke prvega odstavka 23. člena zakona vključuje storitve oživljanja, storitve potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. Storitve se zagotavljajo do stabilizacije življenjskih funkcij oziroma do začetka zdravljenja na ustreznem mestu. Nujni reševalni prevozi so vključeni v storitve nujne medicinske pomoči.

(2) Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve vključujejo: - takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno, - oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij, - zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo, - zdravljenje zastrupitev, - storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje, - zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama, - zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinej, - medicinske pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila.

(3) Zavarovana oseba iz 25. člena zakona ima poleg storitev iz prejšnjega odstavka tega člena pravico še do naslednjih pripomočkov: 1. trapeza za obračanja v postelji, če se zdravi na domu; 2. bergel ali trinožne oziroma štirinožne palice za dodatno oporo in razbremenitev spodnjih udov; 3. blazin za preprečevanje preležanin, če se zdravi na domu; 4. katetrov in kanil; 5. standardnega vozička na ročni pogon ali standardnega vozička za otroka, če je v domači negi; 6. kompleta za nego vseh vrst stom, vključno z urinsko zbiralno vrečko; 7. razpršilca zraka (inhalatorja); 8. predlog, podlog, hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo pri inkontinenci.

(4) Zavarovani osebi iz prejšnjega odstavka zavod omogoči tudi zdravljenje s kisikom na domu brez doplačil.

104. člen

(1) Njen osebni zdravnik ne glede na določbe prejšnjega člena nudi zavarovani osebi tudi druge storitve, če ugotovi razloge za nujnost le-teh.

(2) Zavarovana oseba iz 101. in 102. člena pravil ima pravico do nujnih storitev specialistično-ambulantne in bolnišnične dejavnosti, če jih ni mogoče zagotoviti v osnovni dejavnosti. To pravico uveljavlja po postopku, ki je določen s pravili.

 

 

Pravica do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili

54. člen

Zavarovana oseba ima pravico do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili, kadar iz zdravstvenih ali drugih razlogov ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom. Ti prevozi so: 1. nujni prevozi, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe, za zdravje drugih in v vseh primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč; 2. prevozi, ki niso nujni, ker ne gre za reševanje življenja ali prevoz zaradi nujnega medicinskega posega, ampak za prevoz nepokretne zavarovane osebe do zdravstvenega zavoda ali zdravnika in nazaj ali prevoz osebe na in z dialize; 3. v primeru, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom lahko škodljiv; 4. prevozi zavarovane osebe s spremstvom zdravstvenega delavca.

55. člen

Nujni prevozi se opravljajo s primerno opremljenimi reševalnimi avtomobili. Če zaradi težko dostopnega terena, prometnih ovir ali drugih razlogov ni možen nujni prevoz z reševalnim avtomobilom, se lahko opravi tudi s helikopterjem ali drugim prevoznim sredstvom.

56. člen

Nujni prevozi vključujejo tudi reševanje poškodovanih zavarovanih oseb z gora, morja, voda in jam in njihov prevoz do najbližjega zdravstvenega zavoda, ki lahko zagotovi ustrezno medicinsko pomoč. Nujnost reševanja in prevoza mora potrditi zdravnik, ki je sodeloval pri reševanju poškodovanca, ali zdravnik, ki ga je sprejel na zdravljenje.

 

 

Uveljavljanje pravic do prevozov z reševalnimi in drugimi vozili

181. člen

(1) Zavarovana oseba lahko uveljavi pravico do prevoza, ko njen osebni zdravnik ugotovi, ali je le-ta potreben in utemeljen. V primeru, da gre za prevoze na dializo in z dialize, lahko listino za naročilo prevoza izda napotni zdravnik. Z listino za naročilo prevoza praviloma vnaprej določi vrsto prevoza v skladu s 54. členom pravil.

(2) V primeru, ko je potrebno zavarovano osebo premestiti v drugo bolnišnico, iz bolnišnice v zdravilišče, iz bolnišnice ali iz zdravilišča na dom glede na njegovo zdravstveno stanje ali od specialista na dom, odredi prevoz na način iz prejšnjega odstavka napotni zdravnik.

182. člen

Ne glede na določbe prejšnjega člena, sme nujni prevoz odrediti tudi drug zdravnik, ki potrdi nujnost prevoza na listini za odreditev prevoza z reševalnim vozilom. Nujnost prevoza lahko potrdi tudi zdravnik, ki je po opravljenem prevozu prevzel zavarovano osebo v zdravljenje.

183. člen

Če zavarovana oseba ali njeni svojci oziroma kdo drug v njenem imenu naroči prevoz z reševalnim vozilom, sama poravna stroške prevoza. Zavarovana oseba lahko zahteva povračilo stroškov od zavoda, če zdravnik, ki jo je prevzel v zdravljenje, ugotovi, da je bil prevoz nujen in ji o tem izda potrdilo.

184. člen

Za prevoz s helikopterjem iz bolnišnice v bolnišnico mora dati soglasje predstojnik oddelka bolnišnice, iz katerega se zavarovana oseba premešča.